เกณฑ์ทหารไม่ผ่าน รู้หรือไม่…ป่วยโรคอะไรเป็นทหารไม่ได้

เกณฑ์ทหารไม่ผ่านเพราะอะไร รู้หรือไม่ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีอะไรบ้าง และหากสงสัยว่าเราอาจเป็นโรคนั้นด้วยจะต้องไปตรวจร่างกายที่ไหนกันนะ อยากรู้ต้องอ่าน

ถึง เดือนเมษายนทีไร ช่วงเวลาของการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ หรือที่เรียกกันว่า “เกณฑ์ทหาร” จะกลับมาให้ชายไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ได้ลุ้นระทึกอีกครั้ง เพราะหากใครที่ไม่มีเหตุให้ผ่อนผัน หรือได้รับการยกเว้น ก็ต้องเสี่ยงดวงจับใบดำใบแดงวัดกันไปเลยว่าจะต้องเป็นทหารหรือไม่ แต่ถึงกระนั้น ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องไปวัดดวงด้วยการจับใบดำใบแดงเหมือนคนอื่นเขา หากเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการรับราชการทหาร

แล้วรู้ไหมว่า…ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างที่เป็นทหารไม่ได้ กระปุกดอทคอม นำคำตอบมาบอกให้รู้กันแล้ว !!!

จากข้อมูลของ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ระบุว่า เมื่อชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร จะถูกจัดออกเป็น 4 จำพวกตามผลการตรวจร่างกาย คือ

คนจำพวกที่ 1 ได้แก่ คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

คนจำพวกที่ 2 คือ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

คนจำพวกที่ 3 คือ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายภายใน 30 วันไม่ได้

คนจำพวกที่ 4 คือ คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

โดยคนจำพวกที่ 4 นี่เอง ที่ระบุไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ว่า ไม่สามารถรับราชการทหารได้ ซึ่งต้องบุคคลที่มีโรคดังต่อไปนี้

1. โรคหรือความผิดปกติของตา

(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 7/60 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรัง หรือขุ่นทั้งสองข้าง
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงาน สูญเสียอย่างถาวร  (เพิ่ม ตาม กฎกระทรวงฯ ที่ 76)

2. โรคหรือความผิดปกติของหู

(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000 รอบต่อวินาที หรือเกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง

3. โรคของหัวใจและหลอดเลือด

(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย

4. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

5. โรคของระบบหายใจ (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงาน ของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume in One second หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) หรือ โดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
(ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด
(ฉ) โรคหยุดการหายใจในขณะหลับ (Cbstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจการนอนหลับ (Polysonmography)

6. โรคของระบบปัสสาวะ

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
(ค) ไตวายเรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystis Kidney)

7. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)
- ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic arthritis)
- ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic osteoarthritis)
- โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloaethropathy)

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
- แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
- นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
- นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
- นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้
- นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้

(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น  (Atrophy or Contracture)  จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้

8. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม

(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่  35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหารดุลย์สารน้ำอีเล็กโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตาบอลิซึมอื่น  ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthy roidism) (เพิ่มตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

9. โรคติดเชื้อ

(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

10. โรคทางประสาทวิทยา

(ก)  จิตเจริญล่าช้า  (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือต่ำกว่านั้น
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค)  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง  หรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
(ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

11. โรคทางจิตเวช (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
- โรคจิตเภท (Schizophrenia)
- โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
- โรคสคิซโซแอฟเฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
- โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to brain damage and dysfunction)
- โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Ninorganic psychosis)

(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
- โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
- โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to brain damage and dysfunction and to Physical Disorder)
- โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)
- โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
- จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ำกว่า (Mental Retardation)
- โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive Developmental Disorder)

12. โรคอื่น ๆ

(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatittis) (แก้ไข ตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
- จมูกโหว่
- เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythtroderma) (เพิ่มตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

ที่มาข่าว .kapook.com

Tags: ,
Posted in ข่าวไลฟ์สไตล์ | No Comments »

พชรพงศ์ ตรีเทพา ถูกเด้งพ้น ผอ.สตรีวิทยา 2 ไปช่วยราชการ รอการสอบสวน

วงโยธวาทิต สตรีวิทยา 2 วุ่นไม่เลิก มีทั้งฝ่ายหนุน-ค้าน พชรพงศ์ ตรีเทพา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อ ล่าสุด ผอ.สพม.2 ใช้อำนาจตามมาตรา 70 สั่งย้าย พชรพงศ์ ตรีเทพา ไปช่วยราชการในเขตพื้นที่ชั่วคราวแล้ว

สืบเนื่องจากประเด็นร้อนของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ที่ก่อนหน้านี้ได้รวมตัวไปขอเงินสนับสนุนจาก นายตัน ภาสกรนที จำนวน 3.1 ล้านบาท เพื่อไปร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ภายหลังกลับมีคลิปเสียง นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียน สนทนากับนักเรียนเรื่องการวางแผนหาเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนหลุดออกมา จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ทำให้เครือข่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ทางเครือข่ายผู้ปกครองกลับมีมติสนับสนุนให้ นายพชรพงศ์ ดำรงตำแหน่งต่อไป เพราะมีผลงานดีเยี่ยม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและ ฝ่ายคัดค้านนั้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในมาตรา 70 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นั้น ระบุว่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว โดยพ้นตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ ดังนั้น ตนจะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ออกคำสั่งไปยังโรงเรียนสตรีวิทยา 2 Cu-tep เพื่อแก้ปัญหาความวุ่นวายในโรงเรียนที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้

ทั้ง นี้ นายสัจจา ระบุด้วยว่า การออกคำสั่งดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ไม่จำเป็นต้องรอมติของประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่อย่างใด

จาก นั้น ในช่วงสายมีรายงานว่า นายสัจจา ได้ลงนามในคำสั่งย้าย นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ให้ไปช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว โดยให้มารายงานตัววันศุกร์ที่ 11 เมษายนนี้ และหลังจากนี้ นายสัจจา เตรียมจะเสนอให้ นายพชรพงศ์ ไปช่วยราชการที่ สพฐ. ต่อไป ในระหว่างที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีคลิปเสียงที่เกิดขึ้น

ที่มาข่าว kapook.com

Tags: , ,
Posted in ข่าวการศึกษา | No Comments »

“เฮียฮ้อ”ยันอาร์เอสถ่ายบอลโลกฟรีทีวี 22 แมตช์-เดินหน้าขายกล่องถ่ายทอดสดตั้งเป้า 1 ล้าน

 

 จากกรณีศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ศาลปกครองกลางมีมติเพิกถอนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 หรือ “มัสต์ แฮฟ) ข้อ 3 ลำดับ7  การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย เพราะเป็นกฏที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายที่มีผลกระทบต่อบุคคลผู้ทรงสิทธิโดยชอบนั้น

 

  เมื่อ วันที่ 1 เม.ย. ที่บมจ. อาร์เอส “เฮียฮ้อ” สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส เปิดเผยว่า คำตัดสินดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อบริษัท เพราะจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางบริหารสิทธิ์ฟุตบอลโลก นับจากนี้บริษัทจะเดินตามแผนธุรกิจที่วางไว้ คือถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี 22 แมตช์ ทางช่อง 7 และ 8 ซึ่งจะรวมถึงพิธีเปิด รอบแรก รอบรองฯ และ รอบชิงฯครบถ้วน

 

 

“ขณะที่การรับชม ครบ 64 นัดผ่านกล่องเวิลด์คัพซึ่งเป็นกล่องทีวีดาวเทียมที่รองรับจานดาวเทียมทุก ชนิด ทุกสีสามารถหาซื้อได้ง่าย จำหน่ายทางเซเว่นอีเลฟเวน และร้านค้าดาวเทียมทั่วประเทศราคา 1,590 บาท นอกจากนี้หลังจบฟุตบอลโลกยังสามารถรับชมฟุตบอลลา ลีกา สเปน ฤดูกาล2014/2015 ครบ 380 แมตช์ ทั้งนี้รายได้พิเศษที่เกิดจากการบริหารสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 650 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายสปอนเซอร์ 80 เปอร์เซ็นต์ และจากการขายซับไลเซนส์ 20 เปอร์เซ็นต์

 

 

“ทาง อาร์เอสรู้สึกขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองซึ่งเรายืนยันที่จะปฏิบัติตามกรอบ ของกฏหมาย และขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์จอดำ เพราะจะไม่มีการปิดกั้นสัญญาณ ผู้ชมสามารถรับชมได้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องใด หรือ ระบบใดก็ตาม โดยทางอาร์เอสจะเดินหน้าขายกล่องเวิลด์คัพ ภายในเดือนเม.ย.นี้ ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ทันทีแม้ทางกสทช.จะอุทธรณ์ในชั้นศาลก็ตาม ตั้งเป้าไว้ที่1 ล้านกล่อง”

 

 

เมื่อ ถามถึงเรื่องการถ่ายทอดสดฟรีทีวีจะมีเพิ่มมากกว่า 22 คู่เพื่อลดกระแสหรือไม่ “เฮียฮ้อ” ระบุว่า เวลานี้ยังยืนยันที่จะถ่ายทอดสด 22 คู่ ในส่วนของการถ่ายทอดสดทางร้านอาหารผับ บาร์นั้น การถ่ายทอดสดเป็นเรื่องของสิทธิ์ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาพูดคุยกับทาง อาร์เอส โดยทางบริษัทจะยกเว้นให้เฉพาะร้านลาบริมทาง หรือร้านอาหารขนาดเล็กเท่านั้น

 

“เฮียฮ้อ” กล่าวต่อว่า ส่วนของการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2018 และ 2022 ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า)จะเปิดประมูลในปลายปีนี้ ทางอาร์เอสยังให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ.2555 หรือ “มัสต์ แฮฟ) ข้อ 3 ลำดับ7 ซึ่งเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนั้น ภาคเอกชนที่จะเข้ามาประมูลลิสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งต่อๆไปจะต้องยอมรับได้ และนำประเด็นนี้เข้าไปอยู่ในแผนธุรกิจด้วย
ที่มา http://www.khaosod.co.th

 

Tags: ,
Posted in ข่าวกีฬา | Comments Off

รายการ ‘5 มหานิยม’ รวมมิตรแฟรนไชส์ดารา บุ๋ม-ติ๊ก-ไมเคิ่น ตาโตปิ๊งไอเดียต่อยอดธุรกิจ

รายการ ‘5 มหานิยม’ ในคราวนี้ใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ห้ามพลาดชมเลยทีเดียว เพราะพิธีกร เอ-วราวุธ เจนธนากุล จะพาไปดู “5 มหานิยมแฟรนไชส์ดาราที่มีสาขามากที่สุด” ซึ่งทำเอาแขกรับเชิญ อย่าง บุ๋ม-ปนัดดา วงษ์ผู้ดี , ติ๊ก ชิโร่ และ ไมเคิ่น ตั๋ง ที่แต่ละคนต่างก็ประกอบธุรกิจของตัวเอง ถึงกับอึ้งเลยทีเดียว

กับ 5 ร้านดังที่ยกร้านมาให้ดู และให้ชิมกันถึงในสตูดิโอ ไม่ว่าจะเป็น ลูกชิ้นหมู ปู+เด๋อ ของ คุณปู กนกวรรณ, และ คุณเด๋อ ดอกสะเดา , นักเก็ตไก่ โดยคุณ ปุ้ย พิมลวรรณ ศุภยางค์ , ไอศกรีมทอด ตี๋ ดอกสะเดา , กาแฟสวัสดี ของ คุณต้น ทวยเทพ เดวิด วิบุลศิลป์ และ เตี๋ยวเรือต่อชาม ของ “เวสป้า” อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักร้องนำวง “STER”

ซึ่งงานนี้ทำเอาทั้ง บุ๋ม-ติ๊ก-ไมเคิ่น ต่างก็ตาโตเลยทีเดียว แถมยังถามสูตรเด็ดเคล็ดลับการขาย เพื่อไปต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองทันที ซึ่งสุดท้ายแฟรนไชส์ดาราของใครที่จะมีสาขามากที่สุด และใครจะตอบเรียงอันดับได้ถูกทั้งหมด ต้องติดตามชมกัน ในรายการ “5 มหานิยม” ในวันพุธที่ 9 มีนาคมนี้ เวลา 23.40 น. ทาง ททบ.5

ที่มา http://www.ryt9.com

Tags: , ,
Posted in ข่าวบันเทิง | Comments Off

เฉลิม ปัดจับแพะมือปืนป๊อปคอร์น บอกไม่อยากจับ สุเทพ ให้ตายเร็ว

เฉลิม อยู่บำรุง ปัดจับแพะมือปืนป๊อปคอร์น พร้อมบอกไม่อยากจับ สุเทพ เทือกสุบรรณ ให้ตายเร็ว จะได้เจ็บปวดจากการประท้วงแทบตายแต่ไม่มีผล

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงผลการจับกุม นายวิวัฒน์ ยอดประสิทธิ์ หรือ มือปืนป๊อบคอร์น ก่อเหตุยิงที่แยกหลักสี่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทางด้าน กปปส. โต้แย้งว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นการจัดฉากจับแพะ เนื่องจากการ์ด กปปส.ได้รับค่าจ้างวันละ 500 บาท อีกทั้งจากภาพผู้ต้องหาน่าจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธ ซึ่งตรงข้ามกับคำให้การของผู้ต้องหา ตามที่ได้รายงานข่าวไปนั้น

ล่าสุด วันนี้ (21 มีนาคม 2557) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 รายงานว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ยืนยันว่า การจับกุมมือปืนป๊อปคอร์นไม่ใช่การจับแพะ และจะขยายผลเดินหน้าเต็มสูบเพื่อล่าตัวหัวหน้าอย่างแน่นอน

“ส่วน ผู้ต้องหารายอื่นก็เช่นกันมีจังหวะก็จะจับหมด ถ้าออกมาจากพื้นที่ชุมนุมเมื่อไร ใครมีหมายจับโดนแน่นอน แต่ที่ยังไม่จับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในขณะนี้เพราะยังไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรง เพราะข้างหลังนายสุเทพมีปืนหมด ถ้าตำรวจเข้าไปก็จะต้องมีคนตายทั้ง 2 ฝ่าย ตน ไม่อยากให้นายสุเทพตายเร็ว อยากให้ตายตอนอายุ 70 ปี จะได้เจ็บปวดจากการประท้วงแทบตายแต่ไม่มีผล เลือกตั้งทีไรพรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลทุกที” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

 

 

ที่มาข่าว kapook.com

Tags: , ,
Posted in ข่าวการเมือง | Comments Off

ทราย เจริญปุระ ไม่ขำ โดนแซวแรง เปลี่ยนนามสกุลเป็น ชินวัตร

ทราย เจริญปุระ ไม่ขำ โดนแซวแรง เปลี่ยนนามสกุลเป็น ชินวัตร ชี้เป็นตลกไร้รสนิยม โดนเองบ้างแล้วจะรู้

เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียว สำหรับกรณีที่สื่อดังได้ลงข่าว ทราย เจริญปุระ เปลี่ยนนามสกุลจากเดิมเป็น “ชินวัตร” ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อสร้างความตลกขบขัน จนสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวเน็ตจนถึงขั้นถล่มนักแสดงสาวกันอย่างมากมายที เดียว

งานนี้ ทำเอา ทราย เจริญปุระ ต้องรีบแจงเรื่องดังกล่าวทันที โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Itr Charoenpura ระบุข้อความดังนี้

“เอ่อ….มีคนเชื่อข่าวนี้ด้วยนะ ((และแน่นอนว่าชั้นโดนด่าแบบท๊อปฟอร์มจากเหล่าสาวกสื่อนี้เหมือนเดิม)) ทั้งที่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น’ผู้จัดกวน’ ซึ่งมีไว้อำโดยเฉพาะ

สำหรับคนที่มาด่าแบบอินมากก็—นะ ไม่เป็นไร คนเรามีสติปัญญา และให้ความสำคัญต่อการอ่าน จับใจความ และคิด วิเคราะห์ไม่เท่ากัน ชั้นเข้าใจ

ส่วนถ้าจะถามว่าอำแล้วขำมั้ยน่ะเหรอ?

ชั้นว่ามันไม่มีรสนิยมว่ะ และอยากให้ลองโดนกับตัวบ้างก็เท่านั้นเอง //จบ”

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามเรื่องอาหารเสริมโดยตรงไปยังเจ้าตัวอีกครั้ง ทราย ก็เปิดเผยว่า จริง ๆ มันถือเป็นเรื่องปกติมากสำหรับตน เราโดนอย่างนี้มาเรื่อย ๆ อยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันดันมีความเกี่ยวพันกับครอบครัวอยู่ เขาควรจะลองคิดกลับกันดูบ้างว่า ถ้าเขาต้องโดนอย่างที่ทรายโดน เขาจะรู้สึกอย่างไร จุดอ่อนของตนคือครอบครัว จริง ๆ มันก็เริ่มจากคนในครอบครัวเราด้วยแหละ แต่ตนรู้สึกว่าแม่กับน้องเขาไม่เกี่ยว แต่ไม่ใช่ว่าเขารู้สึกแย่ที่ตนเป็นแบบนี้นะคะ พ่อแม่เลี้ยงให้ตนเป็นแบบนี้แหละ แต่พอมาเจอเรื่องนี้ มันทำให้การตัดสินใจทำอะไรของเรา มันกังวลไปหมด ทำอะไรก็ไม่เต็มที่ ซึ่งจริง ๆ คนในครอบครัวทรายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ถึงแม้ว่าเขาจะโดนอะไร เขาก็ไม่ยอมบอกหรอก

 

ที่มาข่าว kapook.com

Tags: , ,
Posted in ข่าวบันเทิง | Comments Off

เผยโฉมบริษัทเครือคนข่าวรับจ้างถ่ายทอดออกสลากกินแบ่ง 26.5 ล้าน

การถ่ายทอดสดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลsboทางโทรทัศน์ทุกงวดวันที่ 16 และวันที่ 1 ของทุกเดือนนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าจ้างเอกชนกว่า 26.5 ล้านบาท

yttyytuiiuui

ผู้รับจ้างดังกล่าวคือเจ้าของเป็นบุคคลในแวดวงนักข่าวนั่นเอง

จากการตรวจสอบพบว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าจ้างบริษัท เอทีมสปอร์ตแอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง

ครั้งแรก 14 ก.พ. 56 จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางทีวีช่อง11 (ถ่ายทอดการออกรางวัล) วงเงิน 9,750,000 บาท

ครั้งที่สอง 1 ต.ค. 56 จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางทีวี (ถ่ายทอดสดการออกรางวัล) วงเงิน 16,800,000 บาท

รวมทำสัญญา 2 ครั้ง 26,550,000 บาท

บริษัท เอ ทีม สปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 13 มกราคม 2548 ทุน 1 ล้านบาท โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่ตั้ง 60/17 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสมปอง จังทองศิริ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

นายสมปองเป็นกลุ่มอดีตนักข่าวกีฬา ปัจจุบันทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มนายจักรพันธ์ ยมจินดา รองประธานบอร์ด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เคยเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาของวุฒิสภาในช่วงเดือนตุลาคม 2551 และพ้นตำแหน่งเดือนมีนาคม 2552

บริษัทนี้จึงทำหน้าที่ถ่ายทอดการออกหวยรัฐที่บรรดาคอหวยต่างเฝ้าติดตามกันทุกงวด

Tags: , ,
Posted in ข่าวด่วน | Comments Off

เอ็มรับเซอร์ไพรส์มีชื่อเล่นไทยลีก ขอบคุณโค้ชยงเรียกกลับโปลิศ

ณัฐวุฒิ แสงดารา ดีใจกลับร่วมทีมเพื่อนตำรวจ ขอบคุณอาจารย์โค้ชยงให้โอกาสอีกครั้ง เจ้าตัวหวังได้ซ้อมเต็มที่เมื่อไรขอเบียดแย่งมือ 1

ณัฐ วุฒิ แสงดารา ผู้รักษาประตูวัย 25 ปี ชุดคว้าแชมป์ดิวิชั่น 1 กับเพื่อนตำรวจ ที่มี พ.ต.ท.ชัยยง ขำเปี่ยม เป็นเฮดโค้ชเมื่อฤดูกาล 2009 จากนั้นไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในดิวิชั่น 2 กับเพชรบุรี เอฟซี และทำผลงานยอดเยี่ยมกับประจวบ เอฟซี ได้รองแชมป์โซนภาคกลางตะวันตก ในฤดูกาล 2013 ก่อนจะกลับมาร่วมทีมเพื่อนตำรวจ อีกครั้งในฤดูกาล 2014

“เอ็ม” ขอบคุณ “โค้ชยง” ผู้ช่วยของ คาร์ลอส คาร์วัลโญ่ ที่เรียกตัวมาเล่นให้กับเพื่อนตำรวจอีกครั้ง “ตอนแรกคิดไว้ว่าคงจะไม่ได้เล่นฟุตบอลตลอดปี 2557 นี้ครับ เพราะว่าต้องทุ่มสมาธิในการเรียนที่โรงเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งจะจบการศึกษาเดือนตุลาคม แต่ว่าต้องขอบคุณโค้ชยงมากๆที่เรียกตัวผมไปรับใช้ทีมเพื่อนตำรวจ เปรียบเสมือนทีมอู่ข้าวอู่น้ำ ตัวผมพร้อมเต็มที่ในการกลับมาลงสนามอีกครั้ง”

“ตอน นี้ยังไม่ได้ไปร่วมซ้อมครับ ยังรอหนังสือขอตัวอยู่ ถ้าได้ไปร่วมซ้อมเมื่อไรก็คงเริ่มจากการเก็บประสบการณ์ไปก่อน จากนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ซ้อมแบบเต็มที่ก็หวังว่าจะขอเบียดแย่งตำแหน่งมือ 1 ให้ได้ครับ” ณัฐวุฒิ ตั้งความหวังเป็นตัวจริงกับเพื่อนตำรวจในอนาคต

“ผม ชอบพี่เก่ง (สุรชาติ สารีพิมพ์) เคยเห็นเขาตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาอยู่กับตำรวจ ตอนนี้เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็เคยผ่านการเล่นทีมชาติไปแล้ว ดีใจที่ได้กลับมาร่วมทีมกันอีก”

ที่มา http://www.khaosod.co.th

Tags: ,
Posted in ข่าวกีฬา | Comments Off

คนร้ายยิงM16ถล่มคนสนิทนายกอบต.วัดจันทร์ดับ2สาหัส3

กราด M16 ถล่มคนสนิท นายก อบต.วัดจันทร์ สงขลา พร้อมเพื่อนดับคาเก๋ง 2 ศพ สาหัส 3 ตร.คาดปมการเมืองท้องถิ่น ผู้การสงขลา เผย มาจากความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น เชื่อมโยงกับคดียิงถล่มกำนันวัดจันทร์

เกิด เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มรถมิตซูบิชิ ปาเจโร สีดำ ทะเบียน กจ 4571 พัทลุง หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรติดกับร้านสอนทำเครปญี่ปุ่น สาขาสทิงพระ ริมถนนสายสงขลา-ระโนด เขตเทศบาล ต.สทิงพระ เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิตคารถ 2 ราย คือ นายอาณัติ ขุนกลับ อายุ 30 ปี คนขับ และ น.ส.ณัฐธิชา เจริญสุข มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 3 คน คือ น.ส.รัตนา ศาบุตร น.ส.จิราพรมณีพรหม และ นายวุฒิชัย เอกศิลป์ โดยทั้งหมดเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.สทิงพระ โดยขณะที่เกิดเหตุทั้ง 5 คน เดินทางไปเบิกถอนเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขณะจอดรถ ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถเก๋งตามประกบและใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มเกือบ 30 นัด ก่อนหลบหนีไป โดยในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน M16 เกือบ 30 ปลอก โดยเจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะ นายอาณัติ 1 ในผู้ตายซึ่งเป็นคนสนิท และคนขับรถส่วนตัวของ นายก อบต.วัดจันทร์

 

ถล่มคน อบต.วัดจันทร์ โยงคดีฆ่ากำนันดังสงขลา

ความ คืบหน้า คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่ม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.สทิงพระ เสียชีวิต 2 คน สาหัส 3 ราย ล่าสุด พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นใน อ.สทิงพระ และเชื่อมโยงคดียิงถล่ม นายสิทธิชัย ชุมอิน กำนัน ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ เสียชีวิตพร้อมลูกน้องคนสนิท 2 ศพ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายมุ่งจะสังหาร นายสมยศ สักพันธ์ นายก อบต.วัดจันทร์ เนื่องจากรถกระบะมิตซูบิชิ ปาเจโร ที่ถูกยิงถล่มนั้น เป็นรถส่วนตัวของ นายสมยศ แต่น่าจะเกิดการสื่อสารหรือชี้เป้าผิดพลาดระหว่างกลุ่มมือปืน เพราะ นายสมยศ ไม่ได้นั่งมาในรถคันดังกล่าวออกจาก อบต.วัดจันทร์ มีเฉพาะลูกน้องคนสนิทคือ นายอาณัติ กับเจ้าหน้าที่ อบต.อีก 4 คน ที่เดินทางมาเบิกเงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส.

ส่วนเบาะแสของคนร้าย น่าจะมีอย่างน้อย 2 คน เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการติดตาม แกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายขับรถเก๋งไม่ทราบสี ยี่ห้อและทะเบียน หลบหนีไป แต่คาดว่า น่าจะมีการสับเปลี่ยนรถอีกคันรวมทั้งส่งปลอกกระสุนปืน M16 ไปเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สทิงพระ อย่างน้อย 3 คดีที่เกิดเหตุยิงถล่มกันไปมาระหว่างขั้วการเมืองทั้งสองกลุ่ม

ที่มา http://www.innnews.co.th

Tags: ,
Posted in ข่าวไลฟ์สไตล์ | Comments Off

กฎหมาย

การจอดรถแบบใดผิดกฎหมาย เชื่อว่าผู้ขับขี่sboทุกคนจะต้องรู้ ต้องผ่านหูผ่านตามาบ้าง ในตอนที่จะต้องสอบใบขับขี่ แต่พอถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน กลับทำเป็นลืม ไม่ใส่ใจ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ทำให้รถติดโดยใช่เหตุ ยิ่งบางรายจอดขวางป้ายรถเมล์ นั่งกินก๋วยเตี๋ยวหน้าตาเฉย แต่คนรอขึ้นรถเมล์ต้องเสี่ยงตายวิ่งออกไปขึ้นกลางถนน ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไร งานนี้ขอย้ำความจำกันอีกรอบว่าจุดที่ห้ามจอดรถตาม พ.ร.บ.จราจรทาง บกฯ มาตรา 57 มีที่ใดบ้าง 1. บนทางเท้า 2. บนสะพานหรืออุโมงค์ 3. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก  4. ในทางข้าม หรือในระยะ  3 เมตร จากทางข้าม 5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ 6. ในระยะ 3 เมตร จากท่อน้ำดับเพลิง 7. ในระยะ 10 เมตร จากที่ดินตั้งสัญญาณจราจร 8. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน  9. ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 10. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ  11. ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้ง 2 ข้าง 12. ในที่คับขัน 13. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร 14. ในระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์ 15. ในลักษณะกีดขวางการจราจร ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท.

Tags: , ,
Posted in ข่าวด่วน, ข่าวไลฟ์สไตล์ | Comments Off